top of page

THE EXCITING KANSAI แหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ (3)ฮาริมะ จังหวัดเฮียวโกะ

- แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนญี่ปุ่น, Kansai Tourism Website -

The KANSAI Guide


THE EXCITING KANSAI แหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ (3)

ชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบบิวะถึงฟุคุอิ

- อยู่กับฤดูใบไม้ผลิ -


ทะเลสาบบิวะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น แหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์ท้าให้ชุมชนต่างๆ จึงเปิดเป็นชุมชนขึ นมาตามชายฝั่ง จึงเกิดเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิทัศน์อันงดงามในภูมิภาคที่มีลักษณะเฉพาะ มีการสร้างวัดและศาลเจ้าเก่าแก่หลายแห่งรอบทะเลสาบ ในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันมาก บนพื นที่เชื่อมต่อของจังหวัดชิงะและจังหวัดฟุคุอิ ในฤดูหนาวมีหิมะมากและน้าแร่บริสุทธิ์ก่อตัวเป็นล้าธารที่ไหลลงสู่ทะเลญี่ปุ่นและทะเลสาบบิวะจึงเป็นแหล่งน้าที่ส้าคัญของภูมิภาคนี เพื่อผลิตสาเกมาอย่างยาวนาน ซึ่งแหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์ได้หล่อเลี ยงวัฒนธรรมสาเกและอาหารหมักดอง และทิวทัศน์ที่สวยงามยังคงดึงดูดผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้

ทะเลสาบบิวะ


วัดฮิเออิซังเอ็นเรียคุจิ

▶︎วัดฮิเออิซังเอ็นเรียคุจิ(HieizanEnryakuji)

เอ็นเรียคุจิเป็นวัดหลักของโรงเรียนพุทธศาสนา Tendai ซึ่งก่อตั งเมื่อ 1,200 ปีที่แล้วโดยพระ Saichoตั งอยู่บนภูเขาฮิเอ (Mt.Hiei) ซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ส้าหรับพุทธศาสนาของญี่ปุ่นโดยเฉพาะ คอมเพล็กซ์นี ถูกขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี 1994 และยังเป็นส่วนหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของเกียวโตโบราณ คอมเพล็กซ์มีความสวยงามในทุกฤดูกาล แต่น่าทึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ร่วง เมื่อใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเข้ม.บริเวณอ่าว Wakasa "Saba Kaido " เมือง Kumagawa juku

▶︎บริเวณอ่าววาคาสะ WakasaBay "Saba Kaido" เมือง Kumagawa-juku

บริเวณอ่าววาคาสะที่อุดมไปด้วยอาหารทะเลได้สนับสนุนวัฒนธรรมอาหารของเกียวโต และเป็นแหล่งคัดสรรส่วนผสมส้าหรับห้องครัวของราชวงศ์จักรพรรดิ อาทิ ปลาแมคเคอเรลและผลิตภัณฑ์ทางทะเลอื่นๆ ที่เก็บเกี่ยวได้ในอ่าววาคาสะถูกส่งไปยังเมืองหลวงโดยใช้ถนนหลายสายที่เรียกว่า "ซาบะไคโด(Saba Kaido)" หรือทางหลวงปลาแห่งแมคเคอเรลเมืองคุมะงะวะจุกุเป็นจุดแวะส้าคัญบนเส้นทางนั นมาโดยตลอด วันนี คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นและเลือกซื อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้วัดเอเฮจิ

▶︎วัดเอเฮจิ (Eiheiji)

เอเฮจิ เป็นหนึ่งในวัดหลักของโรงเรียนโซโตของพุทธศาสนานิกายเซน ซึ่งก่อตั งขึ นในศตวรรษที่ 13 โดยโดเก็น เซ็นจิ วัดนี ตั งอยู่ลึกเข้าไปในภูเขา ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ วัดแห่งนี เป็นที่รู้จักในนาม "โดโจแห่งเซน" (สถานที่ฝึกเซน) บริเวณโดยรอบมีต้นไม้อายุหลายร้อยปีเรียงรายเป็นแนวสร้างบรรยากาศที่สงบเคร่งขรึม คุณยังสามารถสัมผัสการท้าสมาธิแบบเซนได้ที่นี่อีกด้วย 

THE EXCITING KANSAI

〜 8 พื้นที่ 8 เรื่องราว〜


ในภูมิภาคคันไซ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ มากมาย รวมทั้งพื้นที่ตอนกลางอย่าง โอซาก้า เกียวโต โกเบ และนารา ขอแนะนำ 8 พื้นที่ในภูมิภาคคันไซที่น่าสนใจ ซึ่งคุณจะต้องการไปเยือนจากมุมมองของประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม

KANSAI Tourism Bureau


The KANSAI Guide Official site

 

Relation Asia Pacific Co.,Ltd.

office.th@relation-inc.jp

閲覧数:5回0件のコメント

Comments


bottom of page